De gedachte achter 'Robot-is-me?'

Het boek

Wanneer aan mensen wordt gevraagd wat een robot is, zal het merendeel een beschrijving geven die uiterlijk in de buurt komt van een humanoid robot, zoals Honda’s Asimo of de robot Pepper. Voor een deel is dat correct. De humanoid robot, die in de regel net als de mens beschikt over een hoofd, romp en ledematen, is een van de tientallen soorten robots die hun opmars maken in onze samenleving. Uiterlijk is echter niet van doorslaggevend belang als het gaat om de vraag wat de Robo Sapiens tot een robot maakt. Ook een voor het oog onzichtbaar micro-systeem dat via de bloedbaan medicatie toedient aan bepaalde lichaamscellen, kan een robot zijn. En wat te denken van een zoekrobot die het internet in kaart brengt? Voor het bepalen van wat nu eigenlijk een robot is, is veeleer de werking en de mate van autonomie van de robot van belang. Een robot die bijvoorbeeld geen taak kan uitvoeren kwalificeert zich qua werking niet als robot. Wereldwijd bestaat er tot op heden nog geen eensluidende definitie van de term robot. In het boek is daarom gepoogd om tot een voor de lezer werkbare definitie te komen. Een die recht doet aan de stand van de techniek maar tevens als voldoende technologieneutraal kan worden beschouwd.

Robots nemen in toenemende mate ook deel aan het maatschappelijk verkeer. Bijvoorbeeld bij het handhaven van de openbare orde, het nemen van financiële beslissingen of simpelweg als robotauto op de weg. Hierbij gaan uiteraard ook dingen mis. Soms is dit inherent aan de gekozen technologie, maar even vaak het gevolg van de beoogde toepassing. In het boek ‘Robot-is-me?’ wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden, de lezer inzicht verschaft in de mogelijkheden en de gevaren die het gebruik van verschillende robots en kunstmatige intelligentie internationaal met zich meebrengen. Hierbij is ook aandacht voor de ethische aspecten van robotisering, waaronder lichaamsverrijking (augmentaties), het privacy-aspect en de schaduw van de 'uncanny valley'. Voor een goed begrip van welke soorten robots we kunnen onderscheiden en de rol van kunstmatige intelligentie, is in het boek ook ruimschoots aandacht voor de praktische werking van robots. Dat laatste is om nog een reden van belang.


De inzet van (autonome) robots in onze samenleving heeft ook (grensoverschrijdende) juridische gevolgen. Robots kunnen immers ook handelingen verrichten die rechtsgevolgen creëren waarbij al dan niet schade en aansprakelijkheid ontstaat. Er bestaan echter nog nauwelijks regels voor robots, hetgeen in de nabije toekomst tot onoverkomelijke situaties kan leiden wanneer geen actie wordt ondernomen. Omdat er zoveel verschillende soorten robots zijn en de mens door de komst van robotimplantaten ook verrobotiseert, kunnen niet voor al deze robots dezelfde regels gelden. Maatwerk is daarbij wenselijk. Het is ook om die reden dat het Europees Parlement en de Commissie zullen proberen te komen tot een duidelijke schets van het robotlandschap, zodat daarop ook de juridische laag beter kan worden ingekleurd.

Positionering

‘Robot-is-me?’ benadert de robotisering van onze samenleving vanuit verschillende perspectieven die de materie toegankelijk en tastbaar maken, voor lezers met uiteenlopende achtergronden. Dit past ook in de filosofie van robotica welke zich kenmerkt door een kruisbestuiving van verschillende disciplines. De reden dat de uitgever heeft gekozen voor een algemeen juridische positionering, ligt in de wens om juist ook juristen kennis te laten maken met robotica en daarvoor een basis aan te reiken die hen ondersteunt bij de verdere juridische duiding van de toenemende robotisering van onze maatschappij. Een inkijkexemplaar is online beschikbaar.

De titel

De titel is een woordspeling die ontstond in het beginstadium van het boek. Robotisme ziet op het gedrag en de werking van robots hetgeen een belangrijk onderdeel vormt van het boek. Anderzijds gaat het boek ook over de robotisering van de mens zelf, waardoor de titel twee vliegen in een klap slaat. Ofwel: “Robot-is-me?”

Roderic Winkelhorst


Top